Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Abcdrogist.nl en op alle met Abcdrogist.nl aangegane overeenkomsten.
1.2 Onder "Koper" wordt de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Abcdrogist.nl.
1.3 Abcdrogist.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.4 Door het gebruik van de internetsite van Abcdrogist.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Abcdrogist.nl.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Abcdrogist.nl.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Aanbiedingen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.4 Abcdrogist.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.
2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen via email en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en product kenmerken worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Abcdrogist.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koop overeenkomst.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 Abcdrogist.nl zal geen prijsverhogingen doorvoeren na de totstandkoming van de koop overeenkomst, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding en zolang de voorraad strekt.
3.5 De Koper is de prijs verschuldigd die Abcdrogist.nl in haar bevestiging conform artikel 2.4 van deze voorwaarden. Kennelijke  fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Abcdrogist.nl worden gecorrigeerd.
3.6 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
3.7 Eventuele extra betaalkosten zoals bij betalingen via creditkaarten zijn niet inbegrepen in de prijs.

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via Abcdrogist.nl kan op de volgende manieren worden betaald:
    iDEAL
    Creditcard (Visa en Mastercard)
4.2  In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende creditkaartuitgever van toepassing. Abcdrogist.nl is geen partij in de relatie tussen de Koper en de creditkaartuitgever.
4.4 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart.
4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Abcdrogist.nl , als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.6 In geval van niet-tijdige betaling is Abcdrogist.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd
5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
5.2 Bestellingen worden, na betaling, zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Abcdrogist.nl ernaar om na betaling van de bestelling binnen 24 uur op bijbehorende afleveradres af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Abcdrogist.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de website.
5.3 De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Abcdrogist.nl zijn.
5.4 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld.
5.5 Het risico betreft de geleverde producten gaat over naar de Koper wanneer ze zijn afgeleverd op het opgegeven afleveradres.
5.6 Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de Koper.
5.7 Aan de leveringsplicht van Abcdrogist.nl, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de producten een keer aan de klant op het opgegeven afleveradres zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

6. Retourneren en Recht van ontbinding
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren.
6.2 Voor overeenkomsten met consumenten, die via de Abcdrogist.nl tot stand zijn gekomen , geldt dat de consument Koper het recht heeft zonder opgaaf van redenen een Recht van Ontbinding uit te oefenen binnen 14 dagen na aflevering van de bestelde producten. De Koper kan het artikel retourneren en krijgt het aankoop bedrag terug.
6.3 De producten kunnen worden geretourneerd aan .
6.4 De verzendkosten en transport risico van het retourneren komt voor rekening van de Koper.
6.5 Indien de consument-Koper van het Recht van Ontbinding z gebruik heeft gemaakt, dan draagt Abcdrogist.nl zorg voor terugbetaling binnen veertien (14) kalenderdagen van het door de consument-Koper betaalde nadat de geretourneerde producten zijn ontvangen.
6.6 Retourzendingen  dienen vergezeld te zijn van een retourformulier.

 7. Verplichtingen van de consument tijdens de 14 dagen herroepingsrecht
7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product, verpakking en het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.  Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
7.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 7.1.

8 Uitsluiting herroepingsrecht
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende producten:
8.1 Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
8.2 Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn
8.3 Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
8.4 Producten die snel kunnen bederven of verouderen.

9 Verplichtingen klant
9.1 Bij een bestelling dient de klant de juiste aflever adres te verstrekken.
9.2 De Koper is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven van een juist en volledig afleveradres. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dienen door de Koper zelf tijdig te worden gewijzigd.
9.3 De Koper dient alle verplichte gegevens naar waarheid in te vullen. Indien bij Abcdrogist.nl het vermoeden bestaat dat de opgegeven gegevens onjuist of onvolledig zijn dan heeft zij het recht te bestelling te annuleren c.q. niet in behandeling te nemen.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Op onze producten is de wettelijke garantie van toepassing.  Wettelijke garantie (non-conformiteit) wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Is dit niet het geval, dan zal Abcdrogist.nl  zorgen voor herstel of vervanging en voor het restitueren van het aankoopbedrag als er geen oplossing meer is.
8.1 Indien Abcdrogist.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
8.3 Abcdrogist.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking.
8.2 Ondanks de constante zorg en aandacht die Abcdrogist.nl aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
8.3 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Abcdrogist.nl  behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
8.4 Het is mogelijk dat op Abcdrogist.nl links staan naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker of Koper kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Abcdrogist.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar de link wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Abcdrogist.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer doch niet enkel en alleen, brand, bedrijfsstoringen, internetstoringen, energiestoringen, niet of niettijdige levering van toeleveranciers, bezorgdiensten of andere ingeschakelde derden.

10. Persoonsgegevens
10.1 Abcdrogist.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
10.2 Abcdrogist.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

11. Klachten
11.1 Klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product  zullen door de Abcdrogist.nl in behandeling worden genomen.
11.2 De Koper dient de klacht kenbaar te maken via email of het contactformulier.
11.2 Abcdrogist zal proberen de klacht binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht proberen op te lossen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Abcdrogist.nl is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Abcdrogist.nl of overeenkomsten gesloten met Abcdrogist.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almere, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.